اولین سامانه جامع جستجو بین المللی کالا

مديرکل دفتر حمايت از مالکيت صنعتي وزارت صمت خبر داد

پسته دامغان ثبت نشان جغرافيايي مي‌شود

مديرکل دفتر حمايت از مالکيت صنعتي وزارت صنعت، معدن و تجارت از انجام مذاکرات براي ثبت نشان جغرافيايي پسته دامغان خبر داد.

مديرکل دفتر حمايت از مالکيت صنعتي وزارت صنعت، معدن و تجارت  از انجام مذاکرات براي ثبت نشان جغرافيايي پسته دامغان خبر داد.

با توجه به اهميت جايگاه تجاري و اقتصادي محصول مهم و استراتژيک پسته دامغان در بازارهاي داخلي و خارجي و لزوم ثبت ملي، جهاني و نشان جغرافيايي اين محصول، نشستي با  حضور مديرکل دفتر حمايت از مالکيت صنعتي وزارت صنعت، معدن و تجارت در سمنان برگزار شد.

مديرکل دفتر حمايت از مالکيت صنعتي وزارت صنعت، معدن و تجارت در اين نشست گفت: محصولات استراتژيک ايران بايد ثبت بين‌المللي شوند تا در بازارهاي جهاني با توجه به نشان جغرافيايي شناخته بشوند.

سيد مهدي ميرصالحي تصريح کرد: مذاکرات مختلفي با سازمان جهاني مالکيت معنوي (وايپو) صورت گرفته است. اظهارنامه مرتبط به ثبت جغرافيايي پسته دامغان ارسال‌شده و تا ماه‌هاي آينده جواب کارشناسي اين سازمان به دفتر مالکيت وزارت صنعت، معدن و تجارت ايران ارسال مي‌شود.

مير صالحي گفت: دفتر حمايت مالکيت صنعتي وزارت صنعت، معدن و تجارت تفاهم‌نامه‌هاي با عناوين «مداخله سيستماتيک نسبت به يک تغيير و تحول و کاهش کربن در ايران» و «مدرنيزه کردن صنايع کوچک و متوسط ايران با رويکرد کاهش مصرف انرژي» را با موسسه فناوري اتريش، يونيدو و وزارت محيط‌زيست ايتاليا منعقد کرده است.

او از ارسال 11 پرونده محصول استراتژيک «خاويار ايران، عسل اردبيل، زعفران خراسان ايران، پسته دامغان، خرماي ربي سيستان و بلوچستان، خرماي پيارم هرمزگان، خرماي استعمران خوزستان، خرماي کبکاب تنگستان، خرماي زاهدي دشتستان، زرشک خراسان جنوبي و عناب بيرجند» به سازمان جهاني WIPO خبر داد.

در ادامه اين نشست بر همفکري و تعامل بيشتر باغداران پسته با دانشگاه و اتاق‌هاي بازرگاني تأکيد شد.


منبع خبر: اتاق ایران