اولین سامانه جامع جستجو بین المللی کالا

سبحاني‌‌ خبر داد:

از چهار بنگاه اقتصادي واگذار شده، دو بنگاه به فروش رفت

سبحاني گفت: براي واگذاري دو شرکت کشت و صنعت مغان و شرکت حمايتي خدمات کشاورزي به دليل بالا بودن قيمت، پاکتي به سازمان خصوصي‌سازي نيامد.

سبحاني گفت: براي واگذاري دو شرکت کشت و صنعت مغان و شرکت حمايتي خدمات کشاورزي به دليل بالا بودن قيمت، پاکتي به سازمان خصوصي‌سازي نيامد.

جعفر سبحاني، در مورد واگذاري چهار بنگاه اقتصادي و يک جايگاه سوخت اظهار داشت: از چهار بنگاه اقتصادي که واگذار شد دو بنگاه به فروش رفت.

  وي‌افزود: براي واگذاري دو شرکت کشت و صنعت مغان و شرکت حمايتي خدمات کشاورزي به دليل بالا بودن قيمت، پاکتي به سازمان خصوصي‌سازي نيامد.

 سبحاني خاطرنشان کرد: همچنين سهام شرکت فرآوري مواد پروتئيني کردستان به مبلغ 10 ميليارد و 400 ميليون تومان ‌عرضه و به بخش خصوصي واقعي واگذار شد و در اقساط هفت ساله تسويه خواهد شد، ضمن آنکه سهام جايگاه سوخت حدود 3 ميليارد تومان به فروش رفت.

وي گفت: شرکت قند دزفول به عنوان چهارمين شرکت دولتي به قيمت پايه 10 ميليارد و 800 ميليون تومان عرضه شد که در نهايت با رقم 11 ميليارد تومان به فروش رفت.

مشاور رييس سازمان خصوصي سازي در مورد علت فروش نرفتن شرکت کشت و صنعت مغان و شرکت خدمات حمايتي کشاورزي گفت: از آنجا که براي شرکت در مزايده خريداران بايد 3 درصد حصه نقدي را به صورت نقد سپرده گذاري کند، تامين مالي آن براي بخش خصوصي واقعي مشکل است زيرا براي نمونه شرکت کشت و صنعت مغان 2.5 هزار ميليارد تومان قيمت پايه دارد که 3 درصد آن حدود 75 ميليارد تومان مي‌شود.


منبع خبر: اتاق ایران