اولین سامانه جامع جستجو بین المللی کالا

رئيس کميسيون انرژي خبر داد

قرارداد توتال در هيئت نظارت بر منابع نفتي تاييد شد

رئيس کميسيون انرژي مجلس، از تاييد قرارداد توسعه فاز 11 پارس جنوبي بين ايران و توتال فرانسه در هيئت عالي نظارت بر منابع نفتي خبر داد.

رئيس کميسيون انرژي مجلس، از تاييد قرارداد توسعه فاز 11 پارس جنوبي بين ايران و توتال فرانسه در هيئت عالي نظارت بر منابع نفتي خبر داد.

فريدون حسنوند با اشاره به نشست هيئت عالي نظارت بر منابع نفتي براي بررسي قرارداد ايران و توتال، گفت:  پس از پنج جلسه بحث و بررسي بر روي مفاد قرارداد توسعه فاز 11 پارس جنوبي بين ايران و توتال اين قرارداد در جلسه روز دوشنبه، 9 مردادماه به تاييد رسيد.

وي تصريح کرد: براي بررسي قرارداد با توتال افرادي که متخصص قراردادها هستند همانند کارشناسان وزارت نفت و رييس هيئت هفت نفره تطبيق الگوي قراردادها که مسئوليت آن بر عهده آقاي فروزنده است حضور داشتند و همچنين مجلس و دادستاني کل کشور اين قرارداد را بررسي کردند.

رئيس کميسيون انرژي مجلس با بيان اينکه «هيئت عالي نظارت بر منابع نفتي به صورت مستمر بر اجراي قرارداد ايران و توتال نظارت مي کند» اظهار داشت: از سوي ديگر مقرر شده که برخي دغدغه‌ها و نگراني‌ها که در قرارداد ايران و توتال وجود دارد در آينده مدنظر قرار گيرد تا برخي نگراني‌ها برطرف شود.

حسنوند گفت: در نشست روز دوشنبه برخي مواردي که به نوعي منافع کشور را تامين کرده و از سوي ديگر مسائل محرمانگي و رازداري و  بررسي قرارداد پيش از انعقاد مورد بحث و بررسي قرار گرفت.

رئيس کميسيون انرژي مجلس شوراي اسلامي، با بيان اينکه «در قراردادهاي آينده برخي اشکالات قانوني در مصوبات مجلس برطرف مي‌شود تا قراردادها با اطمينان خاطر بيشتري به مرحله امضا و اجرا برسد» تصريح کرد: مقرر شد گزارش هيئت عالي نظارت بر منابع نفتي جهت استحضار مقام معظم رهبري و سران سه قوه براي آنها ارسال شود تا در جريان بررسي‌ها و قرارداد قرار گيرند.
 
 

منبع خبر: اتاق ایران