اولین سامانه جامع جستجو بین المللی کالا

کميسيون مديريت واردات اتاق ايران گزارش داد

تغييرات نرخ ارز چه تاثيري بر واردات مصرفي، واسطه‌اي و سرمايه‌اي دارد؟

کميسيون مديريت واردات اتاق ايران طي گزارشي اثر تغييرات نرخ ارز بر کشش واردات به تفکيک واردات کالاهاي مصرفي، واسطه‌اي و سرمايه‌اي را مورد بررسي قرار داد.

کميسيون مديريت واردات اتاق ايران طي گزارشي اثر تغييرات نرخ ارز بر کشش واردات به تفکيک واردات کالاهاي مصرفي، واسطه‌اي و سرمايه‌اي را مورد بررسي قرار داد.

کميسيون مديريت واردات اتاق ايران طي گزارشي اثر تغييرات نرخ ارز بر کشش واردات به تفکيک واردات کالاهاي مصرفي، واسطه‌اي و سرمايه‌اي را مورد بررسي قرار داد.

در اين گزارش واردات به زيربخش هاي واردات مواد اوليه و واسطه‌اي، واردات کالاهاي سرمايه‌اي و واردات کالاهاي مصرفي تقسيم شده و هر يک به طور جداگانه بررسي شده است. تابعيت هر کدام از اين زيربخش ها از نرخ ارز و درآمد کل، متفاوت برآورد مي‌شود.

 در زير بخش واردات مواد اوليه و واسطه‌اي اگر مقدار واردات، زياد باشد و روند زماني آن نيز ثابت يا رو به افزايش باشد حکايت از وابستگي اقتصاد ملي به مواد اوليه دارد. بنابراين ضريب اثرگذاري نرخ ارز بر مقدار اين واردات محدود و کمتر است. اما موضوع واردات کالاهاي مصرفي مقوله ديگري است که اگر اين نوع واردات به طور عمده از نوع کالاهاي مصرفي ضروري باشد به طور حتم کشش درآمدي و به ويژه کشش ارزي آن کوچک خواهد بود.

اين مطالعه بعد از مروري بر پژوهش‌هاي انجام شده، هر يک از زير بخش‌ها را تحليل و بررسي مي‌کند و در جمع‌بندي نهايي بر اين نکته تأکيد دارد که وقتي نرخ ارز افزايش پيدا مي‌کند کالاهاي داخلي برحسب کالاهاي خارجي ارزان‌تر مي‌شود و متقاضيان داخلي نهاده‌ها، کالاهاي سرمايه‌اي، مواد اوليه و واسطه‌اي و مصرفي ترجيح مي‌دهند از توليدکنندگان داخلي خريد کنند، اما اين منوط به آن است که کالاهاي داخلي با همان کيفيت مشابه خارجي خود توليد شوند.

بسياري از کالاهاي وارداتي اعم از مواد اوليه و واسطه‌اي در داخل توليد نمي‌شوند زيرا توان فني اقتصاد همراه با نيازهاي زمان تعديل نشده و ارتقا نيافته است. در سال‌هاي گذشته در صنعت نساجي محصولات قابل‌رقابتي داشتيم ولي امروز قافيه را باخته و با مشکل تقاضا براي توليدات مواجه هستيم.

بايد با ارتقاي کيفيت فني طرف عرضه، وابستگي به نهاده‌ها و کالاهاي سرمايه‌اي و واسطه‌اي و مصرفي را کاهش داد. البته واردات به‌خودي‌خود اهميت ندارد بلکه ترکيب واردات و وابستگي به آن مهم است. بايد بهاي تمام شده کالا را مهار و تثبيت کرد و در عين حال کيفيت توليدات را بالا برد.

براي دسترسي به متن کامل اين گزارش اينجا را کليک کنيد.

 


منبع خبر: اتاق ایران