اولین سامانه جامع جستجو بین المللی کالا

کميسيون آب، محيط زيست و اقتصاد سبز اتاق ايران گزارش داد

روش‌هاي کاهش مصرف آب در بخش کشاورزي

گزارش «فناوري‌هاي موردنياز براي ارتقاي بهره‌وري آب آبياري» که به همت کميسيون آب، محيط‌ زيست و اقتصاد سبز اتاق ايران تهيه شده، تکنيک‌هاي بهره‌وري آب و فناوري‌هاي اين حوزه معرفي شده است.

گزارش «فناوري‌هاي موردنياز براي ارتقاي بهره‌وري آب آبياري» که به همت کميسيون آب، محيط‌ زيست و اقتصاد سبز اتاق ايران تهيه شده، تکنيک‌هاي بهره‌وري آب و فناوري‌هاي اين حوزه معرفي شده است.

کميسيون آب، محيط زيست و اقتصاد سبز اتاق ايران در گزارش اخير خود با عنوان «فناوري‌هاي موردنياز براي ارتقاي بهره‌وري آب آبياري» به مشکل ديرينه کم‌آبي در کشور پرداخته است و تأکيد دارد مصرف بيش از حد آب توسط کشاورزان و عدم استفاده بهينه از منابع آبي موجود به عنوان چالشي جدي مطرح است.

در اين گزارش به مهم‌ترين دلايل پايين بودن بهره‌وري آب در کشور اشاره شده است؛ طراحي نامناسب سيستم‌هاي آبياري، نامناسب بودن روش آبياري، عدم مديريت صحيح آب در مزرعه، عدم استفاده از بذرها و ارقام اصلاح‌شده، استفاده از تجهيزات و لوازم نامناسب آبياري، عدم آموزش و اطلاع‌رساني به کشاورزيان، ضعف در مديريت اغذيه و مديريت ضعيف مکانيزاسيون در عمليات داشت، کاشي و برداشت از اين جمله هستند.

بر اساس مطالعه انجام شده افزايش بهره‌وري آب آبياري به همراه کاهش مصرف آب در اراضي کشاورزي براي مقابله با مسئله کم‌آبي يک ضرورت است. در اين بخش علاوه بر توجه به فناوري‌هاي روز دنيا، طراحي مناسب سيستم‌ها آبياري، انتخاب مناسب روش آبياري، مديريت صحيح آب در مزرعه، استفاده از بذرها و ارقام اصلاح شده، استفاده از تجهيزات و لوازم مناسب آبياري و آموزش و اطلاع‌رساني به کشاورزان نيز مورد تأکيد قرار مي‌گيرد.

کميسيون آب اتاق ايران در اين اقدام پژوهشي سعي دارد روش‌ها و تکنيک‌هاي روز دنيا براي بهبود وضعيت بهره‌وري آب را معرفي کند. در واقع پايداري در ارتقاي بهره‌وري آب از اهميت بالايي برخوردار است. پيامدهاي اقتصادي، اجتماعي و زيست‌محيطي استفاده از فناوري‌هاي ارتقاي بهره‌وري آب بايد مورد مطالعه و بررسي قرار گيرد.

در جمع‌بندي اين گزارش بر ضرورت بررسي پايداري استفاده از فناوري‌هاي ارتقاي بهره‌وري آب تأکيد شده و ضمن اشاره به لزوم کنترل کيفي لوازم آبياري، استفاده از بذرهاي اصلاح شده در افزايش بهره‌وري آب، موضوعي مهم و اساسي شناخته شده است.

مشروح اين گزارش را مي‌توانيد اينجا بخوانيد.


منبع خبر: اتاق ایران