اولین سامانه جامع جستجو بین المللی کالا

معاون اقتصادي سازمان تأمين اجتماعي

بدهي 92 هزار ميليارد توماني دولت به تأمين اجتماعي

معاون اقتصادي سازمان تأمين اجتماعي گفت، مصارف اين سازمان پارسال 62 هزار و 800 ميليارد تومان ولي درآمد آن 51 هزار ميليارد تومان بود.

معاون اقتصادي سازمان تأمين اجتماعي گفت، مصارف اين سازمان پارسال 62 هزار و 800 ميليارد تومان ولي درآمد آن 51 هزار ميليارد تومان بود.

ولي‌الله افخي، معاون اقتصادي سازمان تأمين اجتماعي گفت: خصوصي‌سازي در سازمان تأمين اجتماعي ضرورت است و اين موضوع را دنبال مي‌کنيم.

معاون اقتصادي سازمان تأمين اجتماعي با تأکيد بر اينکه سازمان تأمين اجتماعي براي تأمين مالي به دنبال فشار به بخش خصوصي نيست، افزود: به جاي آن سعي داريم که با برگزاري جلسات مطالباتمان را از دولت دريافت کنيم و از بخش خصوصي در اين رابطه تقاضاي کمک داريم. 

وي با بيان بيان اينکه خدمات بيمه تأمين اجتماعي به 41 ميليون و 315 هزار نفر از جمعيت کشور ارائه مي‌شود، گفت: به عبارتي بيش از 50 درصد جمعيت کشور تحت پوشش سازمان است. 

افخمي بيان داشت: 3 ميليون و 848 هزار نفر بيمه شده اصلي سازمان و 22 ميليون نفر هم بيمه شده تبعي هستند. 

وي افزود: مستمري‌بگيران اصلي سازمان تأمين اجتماعي 3 ميليون و 161 هزار نفر و بيمه شده تبعي يعني افرادي که مستمري پس از فوت بيمه شده اصلي دريافت مي‌کنند 2 ميليون و 465 هزار نفر هستند. 

عضو هيئت نمايندگان اتاق بازرگاني تهران گفت: 200 هزار نفر هم از سازمان تأمين اجتماعي حق بيمه بيکاري دريافت مي‌کنند که در مجموع ماهانه به اين افراد 220 ميليارد تومان پرداخت مي‌شود. 

افخمي با اشاره به درآمدهاي سازمان تأمين اجتماعي در سال گذشته بيان داشت: دريافتي سازمان از محل حق بيمه‌ها در سال 95 مبلغ 47 هزار و 600 ميليارد تومان و درآمد حاصل از سرمايه‌گذاري سازمان 1400 ميليارد تومان بوده است. 

وي افزود: درآمد حاصل از خسارت و جرايم 800 ميليارد تومان و درآمد حاصل از کمک و هدايا 900 ميليارد تومان و ساير درآمدهاي سازمان تأمين اجتماعي در سال 95 مبلغ 500 ميليارد تومان بوده است. 

معاون اقتصادي سازمان تأمين اجتماعي بيان داشت: در مجموع سال گذشته سازمان تأمين اجتماعي 51 هزار ميليارد تومان دريافتي و مصارف آن 62 هزار و 800 ميليارد تومان بوده است. 

افخمي اظهار داشت: حدود 40 هزار ميليارد تومان در سال گذشته به بازنشستگان تأمين اجتماعي سازمان حقوق پرداخته کرده و بقيه درآمدها هم صرف پرداخت حقوق به کارکنان و هزينه درمان مستقيم و غيرمستقيم شده است. 

وي با بيان اينکه منشاء بدهي‌هاي دولت به سازمان تأمين اجتماعي 3 درصد حق بيمه دولت و 2 درصد حق بيمه حرف و مشاغل آزاد و 20 درصد حق بيمه سربازي است، گفت: در مجموع سازمان تأمين اجتماعي 92 ميليارد تومان از دولت مطالبه دارد. 

معاون اقتصادي سازمان تأمين اجتماعي با تأکيد بر اينکه سازمان تأمين اجتماعي حق ورود به کارگاه‌ها را بجز براي بررسي و اطمينان حاصل کردن از پرداخت حق بيمه کارگر ندارد، گفت: سازمان فقط بايد مطمئن شود که حق بيمه کارگران پرداخت مي‌شود و اگر ورود به کارگاهي توسط سازمان تأمين اجتماعي بابت موضوعي غير از اين انجام شده غيرقانوني است. 

وي گفت: براساس بخشنامه ابلاغي سال گذشته دولت مؤسسه حسابرسي فقط حق بازرسي دفاتر در کارگاه‌ها را براي مدت يک سال دارد.

افخمي با بيان اينکه حسابرسي از واحدهاي فعالان اقتصادي در پايان سال مالي بايد انجام شود، گفت: مصالح، خريد نرم‌افزار، پرداخت وجه رستوران، قرارداد بودن ارزش افزوده و امثال آن مشمول پرداخت حق بيمه نمي‌شود.


منبع خبر: اتاق ایران